Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin Festiwalu Rozmowa z ciałem z dnia 10.04.2021 r.

1. Postanowienia ogólne

a) Organizatorem Festiwalu jest firma KROK Ewa Załupska z siedzibą w Mirosławicach przy ul. Przysiółkowa 9b lok. 9,  NIP: 8961307821, REGON: 02235017

b) Festiwal odbywa się Online, na platformie online oraz na zamkniętej grupie dedykowanej festiwalowi na Facebooku w dniach 26-27.06.2021 r.

c) Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą uczestniczyły w warsztatach i prelekcjach przeprowadzonych na platformie ZOOM oraz na dedykowanej grupie na Facebooku podczas całego czasu trwania Festiwalu. Każda osoba uczestnicząca w festiwalu zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

d) Ze względu na charakter imprezy organizator nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizatorzy festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

e) Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, może zmienić datę, miejsce oraz program festiwalu.
W takim przypadku Organizator ma obowiązek poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich uczestników festiwalu.

2. Nabycie biletu i udział w festiwalu.

a) W festiwalu może wziąć udział każda osoba, która nabyła bilet, bądź uzyskała pozwolenie organizatorów na uczestniczenie w przestrzeni online festiwalu.

b) Bilet na festiwal można nabyć poprzez stronę Festiwalu poprzez portal evenea.pl i ma on charakter niezbywalny. Bilety upoważniają do wzięcia udziału we wszystkich warsztatach online podczas trwania festiwalu od jego rozpoczęcia w sobotę 26.06.2021 r. od godz. 09:00 do zakończenia ostatnich zajęć. W niedzielę 27.06.2021 r. od godziny 09:00 do zakończenia ostatnich zajęć na festiwalu.

c) Koszt biletu na całe wydarzenie w przedpłacie do dnia 23.05.2021 do godz. 23.59 wynosi 149zł, od 24.05.2021 od godz. 00.01 do 10.06.2021r. do godz. 23.59 wynosi 169zł, a od 11.06.2021r. do 24.06.2021 r. do godz. 23:59 – 189zł.
Kupując bilet w momencie zapłaty rezygnujesz z możliwości zwrotu biletu i nabywasz prawo do rozporządzania rezerwacją miejsc na warsztaty typu zamkniętego.

d) Uiszczenie opłaty za bilet jest realizowane poprzez portal do zakupu biletów: evenea.pl. Zakupiony bilet jest imienny.

e)  Zwrot zakupionego biletu nie jest możliwy. Jest możliwe przepisanie biletu bez dodatkowych opłat. Należy zgłosić daną zamianę Organizatorowi mailowo. Należy wówczas podać imię i nazwisko osoby, która przejmie dany bilet.

f) Tylko osoby pełnoletnie mogą wziąć udział w festiwalu.

g) Każda osoba posiadająca bilet na festiwalu otrzyma dostęp do linków do platformy online oraz dostęp do grupy dedykowanej na Facebooku. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania linków osobom trzecim. Osoby nie posiadające biletów będą usuwane z warsztatów online.

h) Ilość sprzedawanych biletów na wydarzenie jest ograniczona.

i) Nagrania z festiwalu będą dostępne do ponownego odtworzenia na dedykowanej zamkniętej grupie na Facebooku do miesiąca czasu po Festiwalu (tj. 28.07.2021 r.)

3. Prawa i obowiązki uczestników.

a) Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania festiwalu.

b) Jedynie Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, odbywając warsztaty we własnej przestrzeni. 

c) Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów.

d) Zabrania się uczestnikom bycia pod wpływem alkoholu i jakichkolwiek środków odurzających i narkotyków podczas uczestnictwa w warsztatach. 

4. Prawa i obowiązki organizatora.

a) Organizatorzy mają prawo usunąć z platform, na których odbywa się festiwal osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu.

b) Organizator ma prawo do nagrywania warsztatów odbywających się na platformie online oraz ma prawo do rozpowszechnianie niniejszych nagrań. Ponadto Organizator ma prawo do udostępnienia wizerunków uczestników festiwalu na warsztatach online i filmie z festiwalu. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę do publikacji swojego wizerunku na nagraniach z warsztatów, na zdjęciach i filmach promujących, dokumentujących festiwal i wydarzenia okołofestiwalowe.

c) Organizator dołoży wszelkich starań, aby nagrania warsztatów obejmowały jedynie osobę Prelegenta, jednak zdarza się, iż nagrane są czasem wypowiedzi niektórych Uczestników warsztatu. Uczestnicy kupując bilet na Festiwal są tego świadomi i wyrażają na to zgodę. 

5. Postanowienia końcowe.

a) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Festiwalu pod adresem: rozmowazcialem.pl/regulamin

b) Zakupienie biletu przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

c) W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

d) Kontakt we wszelkich sprawach związanych z festiwalem możliwy jest tylko poprzez e-mail: kontakt@rozmowazcialem.pl.